FirmoweWindykacje.pl - wezwanie do zapłaty, pozew do sądu, wniosek do komornika - online

Elementy wezwania do zapłaty

25.07.2016 11:29

Elementy wezwania do zapłaty

Wezwanie do zapłaty powinno zawierać kilka stałych elementów, które znacząco poprawiają jego skuteczność.

Pierwszym elementem ponaglenia do zapłaty powinno być prawidłowe określenie stron – wierzyciela i dłużnika, a w niektórych przypadkach również pełnomocnika wierzyciela. Osoba otrzymująca wezwanie do zapłaty powinna szybko odnaleźć dane swojego wierzyciela, by móc zweryfikować dane umieszczone na wezwaniu i ewentualnie skontaktować się z wierzycielem w celu wyjaśnienia jakichkolwiek nieścisłości lub omówić kwestie polubownego spłacenia zobowiązania.

Warto również zadbać o szczegółowe dane dłużnika na wezwaniu do zapłaty, gdyż pismo może trafić do osoby nieprawidłowej. Czym szczegółowiej zostanie określony dłużnik, tym większe prawdopodobieństwo, iż ponaglenie trafi do właściwej osoby.

W praktyce przy oznaczaniu wierzyciela i dłużnika warto posługiwać się również numerem NIP, gdyż większość programów księgowych opiera się na tych numerach, co znacząco ułatwia odnalezienie określonego kontrahenta w programie księgowym.

Jeśli wezwanie do zapłaty jest wysyłane przez pełnomocnika warto dokładnie określić podstawę umocowania oraz dołączyć kserokopię pełnomocnictwa. Dłużnik będzie miał pewność, iż kontaktuje się z nim osoba umocowana przez jego wierzyciela.

Drugim ważnym elementem ponaglenia do zapłaty jest określenie podstawy windykacji. Należy tutaj podać numer faktury, datę jej wystawienia oraz jej kwotę. Szczegółowe dane dotyczące zobowiązania dłużnika ułatwią mu weryfikację danych z wezwania i np. odszukanie niezapłaconych faktur w swojej ewidencji.

Należy również wskazać termin, do którego świadczenie powinno zostać spełnione przez dłużnika. Po nieskutecznym upływie terminu wierzyciel będzie mógł podjąć kolejne kroki windykacyjne i np. skierować sprawę na drogę postępowania sądowego.

Wezwanie do zapłaty powinno również wskazywać sposób spłaty zadłużenia poprzez wskazanie np. numeru rachunku bankowego wierzyciela. Dodatkowym elementem ponaglenia do zapłaty jest wskazanie osoby sporządzającej wezwanie, z którą dłużnik może kontaktować się w sprawie wyjaśnienia jakichkolwiek wątpliwości. Warto pamiętać, iż dłużnik mógł nie otrzymać od wierzyciela faktury, dlatego może próbować skontaktować się z wierzycielem w sprawie wystawienia duplikatu faktury.

Ze względów dowodowych w ewentualnym postępowaniu sądowym warto wysyłać wezwanie do zapłaty przesyłką poleconą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Wierzyciel będzie posiadał wtedy informację kto i kiedy odebrał jego przesyłkę.

W celu sporządzenia prawidłowego wezwania do zapłaty wierzyciel może skorzystać z usług portalu FirmoweWindykacje.pl, gdzie szybko i tanio może wygenerować profesjonalne Ostateczne wezwanie do zapłaty. Wezwanie to jest bardzo rozbudowane i odznacza się wysokim poziomem skuteczności w odzyskiwaniu należności.

 

Często popełniane błędy w wezwaniach do zapłaty

W praktyce często spotyka się wezwania nie wskazujące podstawy windykacji. Dłużnik otrzymuje wyłącznie kwotę do zapłaty bez wskazania np. numeru niezapłaconej faktury. Prowadzi to często do nieporozumień, których można było łatwo uniknąć przygotowując prawidłowe wezwanie do zapłaty.

Nie należy również doliczać opłat manipulacyjnych za prowadzoną windykację, gdyż często wierzyciel nie ma podstaw do żądania ich zapłaty. Działanie takie może być potraktowane jako przestępstwo z art. 286 Kodeksu karnego, gdyż dąży on do otrzymania korzyści poprzez wprowadzenie drugiej osoby w błąd.

Częstym błędem jest również zastraszanie dłużników i podawanie nieprawdziwych informacji o egzekucji mających na celu zmuszenie dłużnika do zapłaty świadczenia.

Hubert Płocharz - Doradca prawny
FirmoweWindykacje.pl