FirmoweWindykacje.pl - wezwanie do zapłaty, pozew do sądu, wniosek do komornika - online

Umorzenie wierzytelności – zagadnienie podatkowe

03.07.2012 10:29

Przepisy podatkowe przewidują możliwość zrzeczenia się wierzytelności przez wierzyciela. Zgodnie z art. 508 Kodeksu cywilnego, aby umorzenie wierzytelności było skuteczne, zwolnienie dłużnika z długu musi zostać przyjęte przez dłużnika. W związku z koniecznością uzyskania zgody dłużnika na umorzenie wierzytelności, nie może to być czynność jednostronna. Efektem umorzenia jest ostateczne wygaśnięcie wierzytelności.

Zgodnie z omawianymi ustawami dochodowymi, kosztami uzyskania przychodów mogą być jedynie wierzytelności umorzone, które zostały uprzednio zarachowane jako przychody należne. W związku z powyższym, kosztem podatkowym może być wyłącznie kwota netto, gdyż podatek od towarów i usług nie stanowi przychodu podatkowego.

Umorzenie wierzytelności przez wierzyciela jest ewidentną stratą wierzyciela, jednakże może być ona dla niego korzystna pod względem podatkowym. W wyniku dokonania umorzenia wierzytelności, która wcześniej stanowiła przychód podatnika, powstanie u niego koszt podatkowy, który wpłynie na zmianę jego zobowiązań podatkowych. W takiej sytuacji, niekorzystne okazuje się czekanie na zaspokojenie wierzytelności, które doprowadzi do przedawnienia się roszczenia, gdyż spowoduje to definitywne wyłączenie wierzytelności z kosztów uzyskania przychodów.

Należy również wziąć pod uwagę, iż umorzenie wierzytelności stanowi przychód dla dłużnika. W takiej sytuacji, umorzone wierzytelności w księgach rachunkowych wierzyciela są wyksięgowane w całej kwocie brutto w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych lub finansowych, z tym, że kwota netto znajdzie się w kosztach uzyskania przychodów. U dłużnika natomiast, w księgach rachunkowych cała kwota brutto wierzytelności przeksięgowana zostanie jako pozostałe, podatkowe przychody operacyjne lub finansowe.

Podsumowując powyższe należy stwierdzić, iż w przypadku przedawnienia roszczenia u wierzyciela, nie otrzyma on ani pieniędzy, ani nie uzyska korzyści podatkowej, gdyż nie będzie mógł on zliczyć przedawnionej wierzytelności do kosztów uzyskania przychodu. Jeśli jednak wierzyciel zrzeknie się swojej wierzytelności przed jej przedawnieniem, to będzie mógł zaliczyć tą wierzytelność do kosztów uzyskania przychodów i zmniejszy tym samym wysokość swoich podatków do zapłaty.

Hubert Płocharz - Doradca prawny
FirmoweWindykacje.pl