FirmoweWindykacje.pl - wezwanie do zapłaty, pozew do sądu, wniosek do komornika - online

Wierzytelności odpisane jako przedawnione – podstawy zagadnienia podatkowego

03.07.2012 10:20

Wszystkie wierzytelności ulegają przedawnieniu na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego (KC). Zgodnie z zapisami Kodeksu, wyróżnia się kilka okresów przedawnienia, a ich długość nie zależy od podmiotu, któremu przysługuje dane roszczenia tylko od kwalifikacji roszczenia z punktu widzenia jego powiązania z pewnymi rodzajami działalności.

Podstawowym okresem przedawniania jest 10 lat, jednak w obrocie gospodarczym często spotykane są krótsze terminy przedawnienia. Z roszczeń o świadczenia okresowe lub dla roszczeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, okres przedawnienia wynosi 3 lata, zgodnie z art. 118 KC.

Przy prowadzeniu działalności gospodarczej, przedsiębiorca musi jednak pamiętać, iż zgodnie z art. 554 KC, roszczenia z tytułu sprzedaży dokonywanej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej sprzedawcy lub z tytułu roszczeń prowadzącego gospodarstwo rolne z racji sprzedaży płodów leśnych i rolnych przedawniają się po upływie 2 lat.

Kodeks reguluje również inne okresy przedawnienia, które można znaleźć w przepisach szczegółowych dotyczących np. umowy najmu lub umowy składu, które określają roczny termin przedawnienia roszczeń.

Kluczową kwestią przedawnienia jest możliwość uchylenia się przed zaspokojeniem roszczenia po upływie terminu przedawnienia. W takiej sytuacji wykonanie roszczenia przez dłużnika zależy wyłącznie od jego dobrej woli, gdyż nie jest on już zobligowany do wykonania danego świadczenia. Jeśli po upływie okresu przedawnienia wierzyciel skieruje daną sprawę na drogę postępowania sądowego, to sąd oddali powództwo na wniosek dłużnika, który w terminie podniesie zarzut przedawnienia roszczenia.

Istnieje jednak możliwość przerwania terminu przedawnienia na podstawie art. 124 §1 KC, który stanowi, iż termin przedawnienia przerywa się przez każdą czynność przed sądem lub innymi organami powołanymi do rozpoznawania spraw lub prowadzenia egzekucji roszczeń. Przerwanie okresu przedawnienia następuje również przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której wierzycielowi przysługuje roszczenia lub przez wszczęcie mediacji.

Każde przerwanie terminu przedawnienia powoduje, iż okres ten biegnie na nowo.

Zgodnie z zapisami ustaw dochodowych, do kosztów uzyskania przychodów nie można zaliczyć wierzytelności odpisanych jako przedawnione. Taka regulacja prawna ma na celu przymuszenie podatników do dochodzenia swoich praw i egzekwowaniu swoich roszczeń. Podatnicy powinni podejmować działania windykacyjne w celu przerwania terminu przedawnienia lub by uniknąć straty z niezapłaconych wierzytelności i braku kosztów podatkowych przy odpisaniu wierzytelności przedawnionej w straty.

Hubert Płocharz - Doradca prawny
FirmoweWindykacje.pl