FirmoweWindykacje.pl - wezwanie do zapłaty, pozew do sądu, wniosek do komornika - online

Zaliczenie wierzytelności do kosztów uzyskania przychodów – informacje podstawowe

03.07.2012 13:38

Wierzytelność jest uznawana za nieściągalną jeśli dłużnik nie posiada majątku, z którego można by pokryć wymaganą wierzytelność, pomimo podejmowania przez wierzyciela rozmaitych działań w celu poszukiwania mienia dłużnika. W takiej sytuacji wierzyciel może dokonać odpisu wierzytelności jako nieściągalnej, jednak co do zasady nie stanowi to kosztu uzyskania przychodu.

Pod pewnymi jednak warunkami wierzytelność ta może zostać uznana jako koszt uzyskania przychodu w sytuacji gdy dochodzona wierzytelność została zarachowana jako przychód należny i której nieściągalność została udokumentowana w sposób określony w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych lub od osób prawnych. Kluczowym warunkiem jest również to, że wierzytelność ta nie może być przedawniona. Wszystkie wymienione warunki muszą wystąpić łącznie, by móc dokonać odpisu wierzytelności.

W celu udokumentowania nieściągalności wierzytelności, wierzyciel musi dysponować  odpowiednim dokumentem, do których zaliczamy:

1.       postanowienie o nieściągalności długu, uznane przez wierzyciela jako odpowiadające stanu faktycznemu, które zostało wydane przez właściwy organ postępowania egzekucyjnego,

2.       postanowienie sądu o:

a.       oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika, w sytuacji gdy majątek dłużnika nie wystarczy nawet na zaspokojenie kosztów danego postępowania upadłościowego,

b.      umorzeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku, w sytuacji, gdy w trakcie prowadzonego postępowania okaże się, że majątek dłużnika jest niewystarczający na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego,

c.       ukończeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidacje majątku,

3.       protokół sporządzony indywidualnie przez podatnika, w którym stwierdza się, iż przewidywane koszty procesowe i egzekucyjne związane z ewentualnym prowadzeniem powstępowania windykacyjnego byłyby równe lub wyższe od kwoty dochodzonej wierzytelności.

Katalog opisanych powyżej dokumentów, na podstawie których można udokumentować nieściągalność wierzytelności jest zamknięty i nie może być dowolnie rozszerzany, a podatnik musi wybrać, z którego dokumentu będzie korzystał przy danej wierzytelności.

Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 31 października 2007 roku, za wierzytelność, która może zostać odpisana jako nieściągalna uważa się wierzytelność udokumentowaną w ściśle określony przez przepisy sposób. Regulacja ta ma na celu przymuszenie podatnika do podjęcia odpowiednich działań mających na celu uzyskanie jednego z trzech dokumentów potrzebnych do dokonania odpisu wierzytelności. W związku z powyższym podatnik powinien dochodzić swojego roszczenia na drodze sądowej w celu uzyskania tytułu wykonawczego z klauzulą wykonalności, by następnie moc skierować sprawę do organu egzekucyjnego w celu wszczęcia egzekucji z majątku dłużnika. Postępowania tego można uniknąć jedynie wtedy, gdy podatnik udowodni, iż ewentualne koszty prowadzenie postępowania sadowego i postępowania egzekucyjnego byłyby równe lub wyższe niż dochodzona wierzytelność.

Czytaj dalej:

Hubert Płocharz - Doradca prawny
FirmoweWindykacje.pl