FirmoweWindykacje.pl - wezwanie do zapłaty, pozew do sądu, wniosek do komornika - online

Zaliczenie wierzytelności do kosztów uzyskania przychodów – postępowanie komornicze

03.07.2012 13:43

Wcześniej:

Należy pamiętać, iż postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego przez właściwy organ egzekucyjny musi być spowodowane brakiem majątku dłużnika, z którego można by prowadzić egzekucję. Inne przyczyny umorzenia postępowania, takie jak np. brak możliwości dostarczenia dłużnikowi tytułu egzekucyjnego lub nieopłacenie zaliczki przez wierzyciela nie dowodzą braku majątku dłużnika i nie mogą być podstawą do zaliczenia danej wierzytelności do kosztów uzyskania przychodów.

Prowadzona egzekucja przeciwko dłużnikowi nie musi dotyczyć całej wierzytelności. Podatnik, dla zmniejszenia kosztów postępowania może prowadzić egzekucję części wierzytelności, a uzyskanie postanowienia o umorzeniu tego postępowania jest wystarczającym dowodem, iż nieściągalna jest cała wierzytelność. W takim wypadku możliwe jest zaliczenie całej wierzytelności do kosztów podatkowych, pod warunkiem, iż została ona uprzednio zarachowana do przychodów należnych i że nie jest przedawniona.

W sytuacji, gdy dochodzona wierzytelność została poręczona przez osobę trzecią, by podatnik mógł dokonać odpisu danej wierzytelności jako nieściągalnej, konieczne jest również udokumentowanie nieściągalności wierzytelności od poręczyciela. Stanowisko to jednoznacznie potwierdził wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 grudnia 2008 roku. Powoduje to konieczność wytoczenia powództwa i prowadzenia postępowania egzekucyjnego również przeciwko poręczycielowi wierzytelności lub sporządzenia przez podatnika protokołu potwierdzającego, że koszty prowadzenia postępowania windykacyjnego przeciwko poręczycielowi będą równe lub wyższe niż sama wierzytelność.

Co więcej, podatnik musi jeszcze dokonać weryfikacji, czy posiadane przez niego postanowienie o nieściągalności wierzytelności w związku z brakiem majątku dłużnika i wynikający z tego stan faktyczny jest zgodny z rzeczywistością. Oznacza to, iż wierzyciel na dzień zaliczania wierzytelności do kosztów uzyskania przychodów, musi zweryfikować czy posiadane przez niego postanowienie o nieściągalności jest zgodne ze stanem faktycznym, gdyż od jego uzyskania do dnia zaliczenia wierzytelności w koszty podatkowe mogły wystąpić nowe okoliczności, które wpłynęłyby na przywrócenie wypłacalności dłużnika.

Czytaj dalej:

Hubert Płocharz - Doradca prawny
FirmoweWindykacje.pl