FirmoweWindykacje.pl - wezwanie do zapłaty, pozew do sądu, wniosek do komornika - online

Zaliczenie wierzytelności do kosztów uzyskania przychodów – upadłość i protokół nieściągalności

03.07.2012 13:48

Wcześniej:

Drugim sposobem udokumentowania nieściągalności wierzytelności jest uzyskanie postanowienia sądu o odrzuceniu wniosku o ogłoszenie upadłości lub o umorzeniu postępowania wskutek braku majątku dłużnika, z którego można by pokryć koszty postępowania albo postanowienia sądu o zakończeniu postępowania bez zapłaty długu wierzycielowi. W sytuacji, gdy sąd odrzuci wniosek o ogłoszenie upadłości lub umorzy postępowania z innych przyczyn niż brak majątku, to podatnik nie może wykorzystać takiego postanowienia by zaliczyć swoją wierzytelność do kosztów podatkowych.

Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361 z późn. zm.), sąd może oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości, w sytuacji stwierdzenia, iż majątek dłużnika jest obciążony hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym lub skarbowym albo hipoteką morską w takim stopniu, iż pozostały majątek dłużnika nie wystarczy na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego. W takiej sytuacji, wierzyciel, którego wierzytelność jest zaspokojona w opisany powyżej sposób, nie może uznać posiadanej przez siebie wierzytelności za nieściągalną, gdyż dłużnik dysponuje majątkiem, z którego wierzyciel ten może dalej prowadzić egzekucję.

Trzecim sposobem udokumentowania nieściągalności wierzytelności jest możliwość sporządzenia przez podatnika protokołu nieściągalności, w którym wykaże on, że koszty ewentualnego prowadzenia windykacji należności będą równe lub przewyższą wartość dochodzonej wierzytelności. Możliwość skorzystania z tego protokołu dotyczy wierzytelności o niższych wartościach i ma na celu ograniczenie kosztów podatnika przy dochodzeniu wierzytelności, których dochodzenie jest nieopłacalne ekonomicznie.

Przygotowując taki protokół wierzyciel musi uwzględnić wszystkie swoje koszty, które najprawdopodobniej poniósłby przy dochodzeniu danej wierzytelności. Do przewidywanych kosztów, które podatnik poniósłby przy dochodzeniu swojego roszczenia należy również dopisać kwoty wynagrodzenia kancelarii prawnej z tytułu prowadzenia postępowania windykacyjnego na rzecz podatnika.

Po zebraniu przez podatnika wymaganych dokumentów, możliwe jest zaliczenie nieściągalnej wierzytelności do kosztów podatkowych. Ustawa nie określa momentu dokonania rozliczenia, dlatego należy przyjąć, iż podatnik dokonuje jej rozliczenia w chwili zebrania odpowiednich dokumentów, gdyż wcześniejsze rozliczenie wierzytelności, zgodnie z zapisami ustawy nie jest możliwe.

Hubert Płocharz - Doradca prawny
FirmoweWindykacje.pl