FirmoweWindykacje.pl - wezwanie do zapłaty, pozew do sądu, wniosek do komornika - online

Zabezpieczenie powództwa – dodatkowa ochrona wierzytelności

28.01.2013 08:25

Zabezpieczenie powództwa – dodatkowa ochrona wierzytelności

Zabezpieczenie powództwa może nastąpić, gdy wierzyciel (powód) złoży wniosek do sądu jeszcze przed wszczęciem postępowania sądowego, wraz z pozwem lub też w toku postępowania. Celem takiego wniosku jest tymczasowe uruchomienie ochrony prawnej dochodzonej wierzytelności. Wniosek należy skierować do sądu, który jest właściwy do rozpoznania sprawy w pierwszej instancji. Jeżeli ustalenie takiego sądu jest niemożliwe, to postanowienie o zabezpieczeniu powództwa wydaje sąd, w którego okręgu zabezpieczenie ma zostać wykonane. Gdy jednak i takie określenie sądu właściwego nie jest możliwe, bądź kiedy zabezpieczenie miałoby nastąpić w okręgach należących do właściwości różnych sądów – właściwym jest sąd rejonowy dla m. st. Warszawy.

Wniosek taki możemy złożyć, gdy sprawa ma się toczyć przed sądem powszechnym albo polubownym. Gdy postanowienie o zabezpieczeniu zostanie wydane przed wszczęciem postępowania sądowego, sąd wyznacza termin, w którym należy wytoczyć sprawę – nie może być on jednak dłuższy niż dwa tygodnie. Sąd zastrzega tu rygor upadku zabezpieczenia.

Sposobami zabezpieczenia roszczeń pieniężnych są:

  • zajęcie ruchomości, wynagrodzenia za pracę, wierzytelności z rachunku bankowego albo innej wierzytelności bądź innego prawa majątkowego;
  • obciążenie nieruchomości dłużnika hipoteką przymusową;
  • wprowadzenie zakazu zbywania lub obciążania nieruchomości, która nie ma urządzonej księgi wieczystej lub której księga wieczysta zaginęła lub uległa zniszczeniu;
  • obciążenie statku albo statku w budowie hipoteką morską;
  • zakaz zbywania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
  • zarząd przymusowy nad przedsiębiorstwem lub gospodarstwem rolnym dłużnika albo zakładem wchodzącym w skład przedsiębiorstwa bądź jego częścią albo częścią gospodarstwa rolnego.

 

Wniosek o zabezpieczenie powództwa powinien spełniać określone wymagania. Należy wyznaczyć sposób zabezpieczenia, a w przypadku roszczeń pieniężnych określić sumę zabezpieczenia. Dodatkowo wniosek powinien zawierać uprawdopodobnienie okoliczności, które przemawiają za jego zasadnością. Zwięzłe przedstawienie przedmiotu sprawy jest natomiast wymagane, gdy wniosek o zabezpieczenie został złożony przed wszczęciem postępowania.

Odnośnie do sumy zabezpieczenia warto zaznaczyć, iż nie może być wyższa od dochodzonego roszczenia wraz z odsetkami aż do dnia, w którym wydane zostanie postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia powództwa łącznie z kosztami wykonania tego zabezpieczenia. Ponadto suma zabezpieczenia może zawierać również przewidywane koszty postępowania.

Postępowanie zabezpieczające zostało uregulowane w Kodeksie postępowania cywilnego w art. 730 – 757 (Dz.U. z 1964 r., nr 43, poz. 296, z późn. zm.)

Dorota Paśnik