FirmoweWindykacje.pl - wezwanie do zapłaty, pozew do sądu, wniosek do komornika - online

Poręczenie cywilne – dodatkowa ochrona prawna wierzyciela

28.01.2013 08:39

Poręczenie cywilne – dodatkowa ochrona prawna wierzyciela

Poręczenie cywilne to umowa pomiędzy poręczycielem a wierzycielem. Poręczycielami mogą stać się osoby fizyczne jak i osoby prawne. Poręczyciel jest obowiązany wykonać zobowiązanie - wnikające z umowy, do której odnosi się poręczenie (umowy głównej) zawartej pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem pierwotnym, głównym - jeśli dłużnik nie spełni świadczenia. Poręczyciel to tzw.  dłużnik pomocniczy, który odpowiada osobiście za zobowiązanie – tym samym wierzyciel uzyskuje dodatkową ochronę prawną swojej wierzytelności. Co ważne odpowiedzialność osobista oznacza, iż poręczyciel będzie odpowiadał całym swoim majątkiem teraźniejszym oraz przyszłym. Ponadto poręczyciel traktowany jest tak samo jak dłużnik solidarny (gdy nic innego nie zostało zastrzeżone w umowie poręczenia), czyli gdy dłużnik pierwotny nie wykona świadczenia w ustalonym terminie – wierzyciel ma prawo żądać spełnienia świadczenia (w całości bądź w części) od poręczyciela.

Wymogiem formalnym umowy poręczenia cywilnego jest forma pisemna po rygorem nieważności. Umowa może obejmować dług przyszły, gdy jego wysokość jest uprzednio ustalona. W takim przypadku można odwołać poręczenie w każdym czasie, ale jeszcze przed powstaniem długu. Zobowiązanie poręczyciela staje się wymagalne, gdy dłużnik pierwotny spóźni się z wykonaniem świadczenia będącego przedmiotem umowy głównej. Do obowiązków wierzyciela należy niezwłoczne poinformowanie poręczyciela o fakcie niewykonania świadczenia głównego przez dłużnika. Natomiast poręczyciel także niezwłocznie powinien wezwać dłużnika do wzięcia udziału w sprawie, gdy tylko wierzyciel zacznie dochodzić roszczenia wobec poręczyciela. Istotnym jest, iż gdy dłużnik nie weźmie udziału w sprawie traci możliwość podniesienia zarzutów przeciwko poręczycielowi, jakie przysługiwały mu przeciwko wierzycielowi, a których poręczyciel nie podniósł, gdyż nie miał wiedzy na ich temat. Kolejnym obowiązkiem informacyjnym poręczyciela jest niezwłoczne powiadomienie dłużnika o spłacie długu – przez co poręczyciel staje się wierzycielem wobec dłużnika pierwotnego i ma prawo żądać od niego spełnienia świadczenia, które on sam spełnił. Uprawnienia poręczyciela to możliwość podniesienia zarzutów, jakie przysługują dłużnikowi pierwotnemu wobec wierzyciela m.in. potrącenie wierzytelności przysługującej dłużnikowi wobec wierzyciela. Gdy zobowiązanie główne wygaśnie wraz z nim wygasa poręczenie.

Instytucja prawna poręczenia cywilnego została uregulowana w Kodeksie cywilnym  art. 876 – 887 (Dz.U. z 1964 r., nr 16, poz. 93, z późn. zm.).

Dorota Paśnik