FirmoweWindykacje.pl - wezwanie do zapłaty, pozew do sądu, wniosek do komornika - online

Uznanie długu - ugoda pozasądowa lub oświadczenie dłużnika

28.04.2016 10:43

Uznanie długu - ugoda pozasądowa lub oświadczenie dłużnika

Obok dokumentu urzędowego, zaakceptowanego przez dłużnika rachunku i zaakceptowanego przez dłużnika żądania zapłaty, zwróconego przez bank i nie zapłaconego z powodu braku środków na rachunku bankowym – także pisemne oświadczenie dłużnika o uznaniu długu może stanowić załącznik do pozwu uzasadniający dochodzone żądanie w postępowaniu nakazowym.

Uznanie długu powinno spełniać określone warunki, aby można było je uznać za skuteczne. Wymogiem formalnym jest tu forma pisemna oświadczenia dłużnika. Ponadto konieczne jest zawarcie wyraźnego lub dorozumianego stwierdzenia, iż dłużnik uznaje całe roszczenie wierzyciela za bezsporne i jednocześnie wymagalne. Uznanie długu musi zostać podpisane przez dłużnika bądź osoby odpowiednio umocowane do reprezentacji dłużnika.

Najkorzystniejszą dla wierzyciela formą uznania długu jest jednostronne oświadczenie woli dłużnika. Forma ta pozostawia wierzycielowi swobodę uwzględnienia warunków spłaty zadłużenia wskazanych w oświadczeniu dłużnika. Wierzyciel może na przykład uznać, iż terminy spłat są zbyt odległe bądź wysokość spłat zbyt niska. Zatem wierzyciel dysponując pisemnym oświadczeniem dłużnika o uznaniu długu zawierającym niesatysfakcjonujące go ustalenia odnoszące się do spłat może skierować sprawę na drogę postępowania sądowego. Za uzasadnienie może posłużyć argument ponoszenia kosztów przez wierzyciela długu od dawna niespłaconego przez dłużnika. Zobowiązanie do zapłaty w formie jednostronnego oświadczenia dłużnik będzie stanowiło dokument uznania długu – wymagany do trybu nakazowego.

Ugoda może stać się formą uznania długu. Ta forma z kolei charakteryzuje się tym, iż zawiera oświadczenie woli obu stron – dłużnika i wierzyciela. Obie strony ustalają warunki spłaty. Skierowanie sprawy na drogę sądową jest możliwe dopiero, gdy dłużnik nie przestrzega warunków ugody ustalonych przez strony. Wierzyciel w przypadku zawarcia ugody posiada dokument uznania długu, który zarazem stanowi wyraz dobrej woli wierzyciela.

Warto wspomnieć, iż szczególnymi formami ugody i uznania długu są: ugoda sądowa bądź dobrowolne poddanie się egzekucji przez dłużnika w formie aktu notarialnego uregulowane w art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego (Dz.U. z 1964 r., nr 43, poz. 296, z późn. zm.).

Dorota Paśnik