FirmoweWindykacje.pl - wezwanie do zapłaty, pozew do sądu, wniosek do komornika - online

Zwolnienie z długu (zrzeczenie się wierzytelności)

27.02.2013 08:02

Zwolnienie z długu (zrzeczenie się wierzytelności)

Gdy wierzyciel zwalnia dłużnika z długu, a dłużnik zwolnienie to przyjmuje następuje wygaśnięcie zobowiązania.

Możliwość zrzeczenia się wierzytelności przez wierzyciela jest konsekwencją uznania wierzytelności za prawo podmiotowe. Oświadczenie o zrzeczeniu się wierzytelności do czasu przyjęcia go przez dłużnika traktowane jest jak oferta (art. 66 Kodeksu cywilnego). Adresatem oświadczenia powinien być więc dłużnik. Dla skuteczności zwolnienia z długu wymagana jest także akceptacja oświadczenia przez dłużnika, gdyż może on mieć interes w tym, aby wraz z wierzycielem decydować o wygaśnięciu zobowiązania, mimo zasadniczo korzystnego dla dłużnika charakteru zwolnienia z długu. Zwolnienie z długu wymaga, zatem zawarcia umowy pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem. Ustawa nie przewiduje określonej formy szczególnej tej umowy. Ponadto pozostawiono także dowolność w wyborze charakteru umowy, jako darmowej bądź odpłatnej. Gdy jednak zwolnienie z długu następuje nieodpłatne to oświadczenie wierzyciela powinno być złożone w formie aktu notarialnego (darowizna). Mimo niezachowania określonej formy umowa jest ważna, gdy przyrzeczone świadczenie zostało spełnione.

 Zobowiązanie wygasa w momencie zawarcia przez strony umowy (ex nunc). Jednak strony mogą w umowie zawrzeć postanowienia kreujące zwolnienie z długu jako umowę zobowiązaniową, która wymaga dokonania czynności rozporządzającej. Dozwolone jest także zawarcie w umowie warunku bądź terminu.

Skutkiem zwolnienia z długu jest wygaśniecie zabezpieczeń wierzytelności, a więc zastawu, hipoteki, poręczenia.

Przedmiotem umowy o zwolnienie z długu są wierzytelności (bez względu na charakter prawny, przedmiot świadczenia, wymagalność oraz inne cechy) z wyjątkiem wierzytelności, którymi wierzyciel nie jest w stanie swobodnie dysponować. Zwolnienie może odnosić się do całości długu bądź tylko do części wierzytelności (np. zwolnienie z zapłaty odsetek). Zwolnienie z części wierzytelności powoduje wygaśnięcie zobowiązania tylko w zakresie tej części.

Z perspektywy wierzyciela przy zwolnieniu z długu mamy do czynienia zazwyczaj z czynnościami prawnymi rozporządzającymi. Natomiast w przypadku dłużnika zwolnienie z długu ma charakter przysporzenia.

Za dorozumiane zwolnienie z długu w zależności od okoliczności możemy uznać: zwrot dokumentu potwierdzającego zobowiązanie bądź jego zniszczenie, wydanie przez wierzyciela pokwitowania dłużnikowi, nieformalne porozumienie stron odnoszące się do zwrotu weksla zawierającego podpis dłużnika.

Warto nadmienić, iż zwolnienie z długu jednego z dłużników solidarnych nie wywołuje skutku wobec pozostałych dłużników.

Zwolnienie z długu zostało uregulowane w Kodeksie cywilnym  art. 508 (Dz.U. z 1964 r., nr 16, poz. 93, z późn. zm.).

Dorota Paśnik