FirmoweWindykacje.pl - wezwanie do zapłaty, pozew do sądu, wniosek do komornika - online

Zwrot kosztów procesu sądowego

27.02.2013 08:12

Zwrot kosztów procesu sądowego

Strona, która przegrała sprawę ma obowiązek zwrócenia przeciwnikowi na jego żądanie kosztów procesu. Rozstrzygające jest orzeczenie kończące sprawę w ostatniej instancji. Zatem bez znaczenia dla orzeczenia, które kończy sprawę i rozstrzyga o kosztach są orzeczenia wydane w poprzednich instancjach, czy wynik postępowań incydentalnych.  W przypadku oddalenia powództwa bądź odrzucenia pozwu przegrywającym sprawę będzie powód. W sytuacji umorzenia postępowania wskazanie strony wygranej będzie zależało od przyczyn leżących u podstaw umorzenia. Cofnięcie pozwu to z zasady przegrana powoda, natomiast, gdy cofnięcie jest konieczne na skutek spełnienia świadczenia w toku procesu przegraną stroną staje się pozwany.Obowiązuje tu podstawowa zasada odpowiedzialności za wynik sprawy. Odejście od tej zasady następuje tylko w wyjątkowych sytuacjach.

Koszty procesu to koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony. Z definicji kosztów procesu wyłania się kolejna zasada dotycząca zwrotu kosztów procesu: zasada zwrotu kosztów celowych. Natomiast niezbędne koszty procesu określa ustawa. Wskazane w ustawie koszty należy traktować jako niezbędne w chwili ich ponoszenia, a nie rozważa się czy bez poniesienia tych kosztów strona również wygrałaby proces.

Niezbędne koszty procesu strony, która występowała osobiście bądź przez nieprofesjonalnego pełnomocnika(profesjonalny pełnomocnik to adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy) to poniesione przez stronę koszty sądowe, koszty przejazdów do sądu strony lub jej pełnomocnika, a także równowartość zarobku utraconego w wyniku stawiennictwa w sądzie. Ważnym jest, iż suma kosztów przejazdu oraz równowartość utraconego zarobku nie mogą być wyższe niż równowartość wynagrodzenia dla jednego adwokata wykonującego zawód w siedzibie sądu.

Niezbędne koszty strony reprezentowanej przez profesjonalnego pełnomocnika obejmują wynagrodzenie orazwydatki jednego adwokata, koszty sądowe i koszty obowiązkowego stawiennictwa osobistego strony.Wynagrodzenie profesjonalnego pełnomocnika nie może być wyższe niż stawki opłat określone w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r.w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz.U. z 2002 r., nr 163, poz. 1348, z późn. zm.).W sytuacji gdy strona ustanowi kilku pełnomocników i jest to usprawiedliwione np. ze względu na wielowątkowość sprawy, za niezbędny kosz będzie uznane wynagrodzenia tylko jednego z pełnomocników.

Niezbędnym kosztem zastępstwa procesowego jest opłata skarbowej od dokumentu pełnomocnictwa.

Wynagrodzenie adwokata, radcy prawnego i rzecznika patentowego oraz wysokość kosztów sądowych, zasady zwrotu utraconego zarobku lub dochodu oraz kosztów stawiennictwa strony w sądzie regulują przepisy zawarte w niniejszych aktach:

  • Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz.U. z 2011 r., nr 155, poz. 925 j.t.) – art. 13, art. 13a;
  • Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2010 r., nr 90, poz. 594 j.t., z późn. zm.) – art. 29;
  • Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz.U. z 2010 r., nr 10, poz. 65 j.t., z późn. zm.) – art. 223, art. 225;
  • Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (Dz.U. 2009 r., nr 146, poz. 1188 j.t., z późn. zm) – art. 29;
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 grudnia 2003 r.w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych (Dz.U. 2003 r., nr 212, poz. 2076 z późn. zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz.U. 2002 r., nr 163, poz.1349 z późn. zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu Dz.U. 2002 r., nr 163, poz. 1348, z późn. zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 sierpnia 1982 r. w sprawie stawek, warunków przyznawania i wypłaty ryczałtu przysługującego sędziom i pracownikom sądowym za dokonanie oględzin oraz stawek należności kuratorów (Dz.U. z 1982 r., nr 27, poz. 197, z późn. zm.).

Zagadnienie zwrotu kosztów procesu zostało uregulowane w Kodeksie postępowania cywilnego w art. 98 - 110 (Dz.U. z 1964 r., nr 43, poz. 296, z późn. zm.).