FirmoweWindykacje.pl - wezwanie do zapłaty, pozew do sądu, wniosek do komornika - online

Sposób dokonywania doręczeń przez sąd

06.03.2013 15:58

Sposób dokonywania doręczeń przez sąd

Pisma sądowe, odpisy pism procesowych składanych przez uczestników postępowania, odpisy orzeczeń wydawanych przez sąd lub przewodniczącego, jak również zawiadomienia, wezwania są przedmiotem doręczeń w postępowaniu cywilnym przez sąd. Dokumenty te są doręczane uczestnikom postępowania rozumianym szeroko – strony, pełnomocnicy, świadkowie, biegli, prokurator, kurator dla osoby nieznanej z miejsca pobytu itp.

Przepisy dotyczące doręczeń mają charakter obligatoryjny, a więc wyłączają swobodę stron w zakresie doręczania pism sądowych.

W ramach postępowania cywilnego obowiązuje zasada oficjalności doręczeń, zatem doręczenia są dokonywane przez sąd z urzędu, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w przepisach szczegółowych. Sąd dokonuje doręczeń przez:

  • operatora pocztowego, czyli przedsiębiorcę uprawnionego do wykonywania działalności pocztowej na podstawie wpisu do rejestru operatorów pocztowych (zgodnie z nową ustawą Prawo pocztowe z dnia 23.11.2012 [ Dz. U. z 2012 r., poz. 1529]),
  • osoby zatrudnione w sądzie,
  • komornika,
  • sądową służbę doręczeniową.

Prezes sądu wybiera sposób doręczania przesyłek sądowych uwzględniając koszty i skuteczność doręczeń.

Szczegółowy tryb i sposób doręczania pism określa rozporządzenie, mając na względzie konieczność zapewnienia sprawnego toku postępowania oraz realizacji gwarancji procesowych jego uczestników, ochronę praw osób, którym pisma są doręczane, oraz ochronę ich danych osobowych.

Sądowe służby doręczeniowe są tworzone i znoszone przez Ministra Sprawiedliwości na uzasadniony wniosek prezesa sądu. Warunki organizacji oraz struktura sądowej służby doręczeniowej jest określana przez Ministra Sprawiedliwości rozporządzeniem, przy uwzględnieniu: wielkości sądu, kosztów, gwarancji skuteczności doręczeń oraz wymogów postępowania sądowego.

Doręczeniom w postępowaniu cywilnym został poświęcony rozdział Kodeksu postępowania cywilnego obejmujący art. 131 – art. 147 (Dz.U. z 1964 r., nr 43, poz. 296, z późn. zm.).

Dorota Paśnik