FirmoweWindykacje.pl - wezwanie do zapłaty, pozew do sądu, wniosek do komornika - online

Cofnięcie pozwu sądowego

06.03.2013 16:22

Cofnięcie pozwu sądowego

Możliwość cofnięcia pozwu uznawana jest za przejaw dyspozycyjności materialnej powoda. Cofnięcie pozwu to rezygnacja z wniosku o udzielenie ochrony prawnej i o zbadanie zasadności merytorycznej powództwa przez sąd.

Cofnięcie pozwu może dotyczyć jego całości bądź części i dodatkowo może zawierać zrzeczenie się roszczenia. Pozew można cofnąć do rozpoczęcia rozprawy bez zezwolenia pozwanego. Natomiast cofnięcie pozwu połączone ze zrzeczeniem się roszczenia bez zezwolenia pozwanego jest możliwe do aż wydania wyroku.

Od rodzaju złożonego przez powoda oświadczenia zależy tok postępowania, a także dopuszczalność dochodzenia w przyszłości roszczenia objętego cofniętym pozwem. Jeżeli powód cofnie pozew i wraz z nim złoży oświadczenie woli o zrzeczeniu się dochodzonego roszczenia to powołanie się na ten fakt w następnym procesie spowoduje oddalenie powództwa.

W sytuacjach wymagania obligatoryjnej zgody pozwanego na cofnięcie, brak zgody sprawia, iż postępowanie będzie toczyć się nadal jak gdyby do cofnięcia nie doszło.

Gdy pozew zostanie cofnięty, nie wywołuje on żadnych skutków, jakie ustawa wiąże z wytoczeniem powództwa – ani procesowych, ani materialnoprawnych. Cofnięcie pozwu implikuje powinność umorzenia postępowania przez sąd.

Jeżeli sąd prawomocnie nie orzeknie o obowiązku uiszczenia kosztów przez pozwanego, wtedy pozwany ma prawo żądać zwrotu kosztów od powoda.

Szczególnym przypadkiem jest możliwość cofnięcia pozwu po wydaniu orzeczenia, a przed jego uprawomocnieniem się oraz przed zaskarżeniem. Zgoda pozwanego jest wymagana, gdy cofnięcie pozwu następuje bez zrzeczenia się roszczenia. W tej sytuacji sąd pierwszej instancji, który prowadził sprawę uchyla swój wyrok i umarza postępowanie, gdy oczywiście uzna takie cofnięcie za dopuszczalne. Postanowienie sąd może być wydane na posiedzeniu niejawnym. Jest to wyjątek od zasady mocy wiążącej wyroku od chwili jego ogłoszenia.

Pozew może zostać cofnięty także poza rozprawą, w piśmie procesowym. W takim przypadku przewodniczący odwołuje wyznaczoną już rozprawę. Pozwany zostaje zawiadomiony o cofnięciu pozwu poza rozprawą. W terminie dwutygodniowym pozwany ma prawo złożyć wniosek o przyznanie kosztów oraz oświadczenie zgody na cofnięcie pozwu. W sytuacji, gdy skuteczność cofnięcia pozwu jest uzależniona od zgody pozwanego, niezłożenie przez niego odpowiedniego oświadczenia w wyznaczonym terminie traktowane jest jako wyrażenie zgody.

Przepisy nakładają na sąd obowiązek każdorazowej kontroli cofnięcia pozwu, zrzeczenia się lub ograniczenia roszczenia, mimo, iż cofnięcie pozwu nie wymaga dla swojej skuteczności zgody ani zatwierdzenia sądu. Sąd w ramach tej kontroli może uznać cofnięcie pozwu, zrzeczenie się bądź ograniczenie roszczenia za niedopuszczalne tylko w przypadkach przewidzianych przez prawo. Zaliczamy tu sytuacje, gdy okoliczności sprawy wskazują, że wymienione czynności:

  • są sprzeczne z prawem,
  • lub są sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.
  • albo zmierzają do obejścia prawa.

Gdy sąd stwierdzi zaistnienie, którejkolwiek z wyżej wymienionych sytuacji, uznaje cofnięcie pozwu za niedopuszczalne. Postępowanie jest prowadzone nadal, a motywy niedopuszczenia cofnięcia pozwu sąd zawiera w uzasadnieniu orzeczenia kończącego postępowanie w danej sprawie.

Oświadczenie o cofnięciu pozwu może być przez powoda odwołane. Odwołanie nie może być złożone później niż do czasu uprawomocnienia się postanowienia sądu o umorzeniu postępowania. Ponadto uchylenie skutków oświadczenia o cofnięciu pozwu i zrzeczeniu się roszczenia, a więc odwołanie czynności procesowej powinno zostać dokonane w sposób wyraźny, a nie dorozumiany oraz powinno opierać się na uzasadnionych podstawach ( m. in.: groźba, błąd, przymus).

Cofnięcie pozwu zostało uregulowane w Kodeksie postępowania cywilnego w art. 203 oraz ar. 332 ust. 2 (Dz.U. z 1964 r., nr 43, poz. 296, z późn. zm.).

Dorota Paśnik