FirmoweWindykacje.pl - wezwanie do zapłaty, pozew do sądu, wniosek do komornika - online

Egzekucja sądowa ze spadku

09.04.2013 19:44

Egzekucja sądowa ze spadku

Omówienie egzekucji sądowej ze spadku na wstępie wymaga przybliżenia zagadnienia odpowiedzialności spadkobierców. Odpowiedzialność ta jest uzależniona od oświadczenia jakie złożyli odnośnie do przyjęcia spadku oraz od upływu terminu do złożenia oświadczenia. Spadkobierca może przyjąć spadek, wprost czyli przez tzw. przyjęcie proste bez ograniczenia odpowiedzialności za długi. Inną możliwością jest przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza, czyli z ograniczeniem odpowiedzialności spadkobiercy za długi do wartości stanu czynnego spadku ustalonego w spisie inwentarza. Ograniczenie odpowiedzialności przestaje jednak obowiązywać, jeśli spadkobierca podał nieistniejące długi do inwentarza albo z zastosowaniem podstępu nie podał do inwentarza przedmiotów, które należą do spadku. Spadkobierca może także odrzucić spadek, czego skutkiem będzie traktowanie go jakby nie dożył otwarcia spadku.

Do chwili przyjęcia spadku spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe wyłącznie ze spadku. Ustawodawca przewiduje sześciomiesięczny termin na złożenie oświadczenia przez spadkobierców w zakresie przyjęcia bądź odrzucenia spadku. Początkiem tego terminu jest moment dowiedzenia się o tytule powołania do dziedziczenia. Natomiast przy spadkobiercach ustawowych za początek terminu do złożenia oświadczenia uznaje się dzień powzięcia wiadomości o śmierci spadkodawcy. Gdy spadkobierca ustawowy posiadał informacje o osobach, które wyłączają jego osobę od dziedziczenia, to termin 6 miesięcy rozpoczyna się później i liczony jest od momentu powzięcia wiadomości o uznaniu za niegodnego dziedziczenia spadkobiercy wyłączającego od dziedziczenia, bądź termin ten rozpoczyna się od dnia odrzucenia spadku przez osoby posiadającej pierwszeństwo w dziedziczeniu. Gdy nie zostanie dochowany sześciomiesięczny termin do złożenia oświadczenia o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku, uznaje się, iż spadek przyjęto wprost.

Forma złożenia oświadczenia o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku może być ustna lub pisemna z podpisem urzędowo poświadczonym przed sądem bądź notariuszem.

Do momentu działu spadku spadkobiercy ponoszą odpowiedzialność solidarną za długi spadkowe. W sytuacji spełnienia świadczenia przez jednego ze spadkobierców, przysługuje mu żądanie zwrotu od reszty spadkobierców w częściach odpowiadających wielkości ich udziałów. Od chwili dokonania działu spadkowego spadkobiercy ponoszą odpowiedzialność za długi spadkowe w stosunku do posiadanych udziałów.

Egzekucja ze spadku to egzekucja z przedmiotów, które należą do spadku. Gdy nie wydano tytułu egzekucyjnego w trakcie życia spadkodawcy, aby dokonać egzekucji ze spadku niezbędny jest tytuł egzekucyjny przeciwko wszystkim spadkobiercom, aż do momentu działu spadku.Istotę tego uregulowania stanowi ochrona interesu spadkobierców w prawidłowym przeprowadzeniu działu spadku. Zatem wierzyciel jednego ze spadkobierców nie jest uprawniony do wszczęcia egzekucji ze spadku przed dokonaniem działu spadku. Wierzyciele osobiści mają natomiast możliwość zajęcia praw spadkobiercy, które mu przypadną w wyniku działu spadku bądź mogą złożyć wniosek o dział spadku. Regulacja ta ma zastosowanie jedynie, gdy występuje kilku spadkobierców, bo tylko w takiej sytuacji przeprowadzany jest dział spadku.

W trakcie postępowania przeciwko spadkobiercom, należy pamiętać, iż w przypadku przyjęcia przez nich spadku z ograniczeniem odpowiedzialności, sąd ma uprawnienie do uwzględnienia powództwa bez wymienienia przedmiotów majątkowych, z których strona pozwana ponosi odpowiedzialność ani bez podania ich wartości, dając jednocześnie pozwanemu prawo do powołania się w toku postępowania egzekucyjnego na ograniczenie swojej odpowiedzialności tylko do wysokości stanu czynnego spadku ustalonego w spisie inwentarza.

Jeżeli tytuł egzekucyjny został wydany przeciwko spadkodawcy jeszcze za jego życia, sąd nadaje klauzulę wykonalności przeciwko spadkobiercom, gdy przejście na nich obowiązków wykazane będzie dokumentem urzędowym lub prywatnym z podpisem urzędowo poświadczonym w szczególności prawomocnym postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku.

Zasadą jest, iż egzekucja na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego toczy się wyłącznie przeciwko dłużnikowi, który dokonał czynności bankowej bezpośrednio z bankiem. Ustawodawca przewidział jednak wyjątek od tej zasady dając możliwość prowadzenia egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego przeciwko spadkobiercom. Przepisy Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 roku,  poz. 1376 jt.) uprawniają bank do wystąpienia przeciwko spadkobiercom dłużnika banku o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu wystawionemu przeciwko spadkodawcy.

Dorota Paśnik