FirmoweWindykacje.pl - wezwanie do zapłaty, pozew do sądu, wniosek do komornika - online

Braki formalne pisma procesowego

09.04.2013 19:49

Braki formalne pisma procesowego

Przepisy prawne nie zawierają definicji pojęcia braków pisma procesowego. Braki te zwane są brakami formalnymi, gdyż odnoszą się wyłącznie do formy czynności prawnej i uznaje się je za wadliwości pism procesowych.

            Do braków formalnych należą wszystkie wadliwości, które są wynikiem niezachowania ogólnych warunków pism procesowych zawartych w art. 126 – 128 Kodeksu postępowania cywilnego (Dz.U. z 1964 r., nr 43, poz. 296, z późn. zm.). Do ogólnych warunków pism procesowych należą:

  • zawarcie: oznaczenia sądu, do którego pismo jest skierowane, imienia i nazwiska lub nazwy stron, ich przedstawicieli ustawowych; oznaczenia rodzaju pisma; osnowy wniosku lub oświadczenia oraz dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności; podpisu strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika; spisu załączników; (każde pismo procesowe);
  • dołączenie pełnomocnictwa;
  • oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników oraz przedmiotu sporu; wpisanie wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia, w określonych przypadkach (pierwsze pismo w sprawie);
  • wpisanie sygnatury akt (dalsze pisma);
  • podpis elektroniczny (pisma wnoszone drogą elektroniczną);
  • uiszczenie odpowiedniej opłaty;
  • podanie zwięźle stanu sprawy, wypowiedzenie się co do twierdzeń strony przeciwnej i dowodów; wskazanie dowodów i podstaw prawnych swoich żądań (pisma przygotowawcze);
  • dołączenie odpisów pism procesowych i załączników do tych pism.

Niezachowanie wymagań przewidzianych dla pisma procesowego stanowi brak pisma jako całości. Zatem niewpisanie wartości przedmiotu sporu, gdy jest to wymagane przez przepisy prawne stanowi przyczynę wadliwości całego pisma procesowego, które jest środkiem dokonywania czynności procesowych. Brak formalny pisma następuje wobec niezachowania co najmniej jednego z wymogów pisma procesowego.

Dobraków formalnych uniemożliwiających prawidłowe i skuteczne doręczenie pisma od strony technicznej należą: brak oznaczenia imion, nazwisk, nazw stron, ich przedstawicieli ustawowych, pełnomocników, brak wskazania ich miejsca zamieszkania bądź siedziby; niedołączenie pełnomocnictwa, odpisów samego pisma, załączników.

Brakiem formalnym jest także zredagowanie pisma w sposób uniemożliwiający rozeznanie czego dotyczą wnioski i oświadczenia zawarte w piśmie oraz kto jest adresatem pisma. Zakwalifikujemy tu brak oznaczenia rodzaju pisma, niezawarcie osnowy, niewymienienie załączników, nieoznaczenie przedmiotu sporu, brak podpisu strony, przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika.

Bieg pismu nadaje sąd, do którego pismo zostało skierowano. Brak oznaczenia sądu i sygnatury akt sprawy, to wadliwość mogąca stać się przeszkodą dla sądu w nadaniu biegu pismu.

Mylne oznaczenia rodzaju pisma i inne oczywiste niedokładności są natomiast brakami, które nie są przeszkodą w nadaniu pismu biegu, mimo iż ustawodawca wymaga dopełnienia tych wymogów przez strony. Wnioski i oświadczenia zawarte w piśmie procesowym powinny być rozpoznane zgodnie ze swoją treścią nawet w przypadku mylnego oznaczenia oraz innych oczywistych niedokładności.

Zasadniczo pismo procesowe niespełniające warunków pisma procesowego może zostać poprawione lub uzupełnione przez stronę – z zastrzeżeniem, iż następuje to przed nadaniem wadliwemu pismu biegu. Przez nadanie biegu pismu rozumiemy jego doręczenie stronie przeciwnej lub biorącym udział w postępowaniu uczestnikom. Zatem, jeżeli brak formalny powoduje, iż pismo nie może otrzymać prawidłowego biegu, przewodniczący jest zobowiązany do wezwania strony do poprawienia bądź uzupełnienia pisma. Wezwanie powinno zawierać precyzyjne określenie braków pisma, wskazanie terminu do usunięcia braków oraz rygor nieusunięcia wadliwości w terminie.

W sytuacji, gdy istnienie wadliwości pisma procesowego zostanie stwierdzone po nadaniu biegu pismu, uzasadnia to zawieszenie postępowania na podstawie art. 177 § 1 pkt 6 Kodeksu postępowania cywilnego, który stanowi, iż sąd może zawiesić postępowanie z urzędu jeżeli na skutek braku lub wskazania złego adresu powoda albo niewskazania przez powoda w wyznaczonym terminie adresu pozwanego lub niewykonania przez powoda innych zarządzeń nie można nadać sprawie dalszego biegu.

Dorota Paśnik