FirmoweWindykacje.pl - wezwanie do zapłaty, pozew do sądu, wniosek do komornika - online

Egzekucja sądowa z majątku wspólników spółki cywilnej

19.04.2013 11:47

Egzekucja sądowa z majątku wspólników spółki cywilnej

Prowadzenie egzekucji z majątku wspólnego wspólników spółki prawa cywilnego jest możliwe jedynie w przypadku posiadania tytułu egzekucyjnego wydanego przeciwko wszystkim wspólnikom. Wynika to w pewnym stopniu ze sposobu ukształtowania odpowiedzialności wspólników. Za zobowiązania zaciągnięte w ramach działalności gospodarczej prowadzonej wspólnie wspólnicy spółki cywilnej odpowiadają solidarnie. Odpowiedzialność solidarna charakteryzuje się tym, iż można dochodzić roszczeń od każdego wspólnika z osobna oraz od wszystkich wspólników spółki łącznie. Majątek wspólników uzyskany wspólnie stanowią składniki majątkowe nabywane podczas wspólnego prowadzenia działalności gospodarczej i stanowiące zarazem ich wspólną własność. Majątek spółki cywilnej jest niepodzielny, aż do momentu jej likwidacji. Właśnie z tego względu jak zaznaczono na wstępie do egzekucji z majątku wspólnego wspólników spółki prawa cywilnego niezbędne jest posiadanie tytułu egzekucyjnego wydanego przeciwko wszystkim wspólnikom.

Nie jest możliwe uzyskanie klauzuli wykonalności w stosunku do wspólnika spółki cywilnej niewymienionego w tytule egzekucyjnym, zatem w takiej sytuacji prowadzenie egzekucji z majątku wspólników spółki cywilnej jest niemożliwe.

Poszczególni wspólnicy są legitymowani biernie do udziału w postępowaniu o nadanie klauzuli wykonalności dotyczącej zobowiązań zaciągniętych w ramach spółki cywilnej.

Jeśli wierzyciel planuje prowadzić egzekucję z nieruchomości nabytej w ramach wspólnie prowadzonej działalności gospodarczej jest on zobowiązany do posiadania tytułu wykonawczego przeciwko wszystkim wspólnikom spółki cywilnej.

Komornik z urzędu powinien umorzyć postępowanie egzekucyjne, jako niedopuszczalne, gdy dojdzie do jego wszczęcia mimo braku tytułu egzekucyjnego przeciwko wszystkim wspólnikom, a jednocześnie wierzyciel będzie wnosił o prowadzenie egzekucji z majątku wspólnego spółki prawa cywilnego.Wierzyciel prowadząc taką egzekucję, naraża się na ewentualne roszczenia odszkodowawcze wspólników, przeciwko którym niewydane zostały tytuły egzekucyjne.

Omawiana regulacja została zawarta art. 778 Kodeksu postępowania cywilnego (Dz.U. z 1964 r., nr 43, poz. 296, z późn. zm.).

Dorota Paśnik