FirmoweWindykacje.pl - wezwanie do zapłaty, pozew do sądu, wniosek do komornika - online

Porady

Oryginały dokumentów lub ich odpisy

Oryginały dokumentów lub ich odpisy 03.04.2013 08:45

Alternatywą dla oryginału dokumentu jest odpis dokumentu zawierający poświadczenie zgodności z oryginałem. Złożenie odpisu niespełniającego określonych wymogów, uznawane jest za niezłożenie poświadczonego odpisu dokumentu.

Czytaj więcej
Doręczenie zastępcze pism

Doręczenie zastępcze pism 03.04.2013 08:26

Doręczenie zastępcze jest możliwe, jeśli doręczający nie zastanie adresata korespondencji w mieszkaniu. Pismo sądowe w takim przypadku może zostać doręczone dorosłemu domownikowi.

Czytaj więcej
Wyjawienie majątku przez dłużnika

Wyjawienie majątku przez dłużnika 11.03.2013 13:01

Wierzyciel może żądać zobowiązania dłużnika do wyjawienia majątku poprzez złożenie wykazu majątku z wymienieniem rzeczy i miejsca, gdzie się znajdują, przypadających mu wierzytelności i innych praw majątkowych.

Czytaj więcej
Sprostowanie wyroku sądowego

Sprostowanie wyroku sądowego 11.03.2013 12:46

Tryb sprostowania wyroku odnosi się do niedokładności, błędów pisarskich albo rachunkowych lub innych oczywistych omyłek, a nie do naprawy poważniejszych wad orzeczenia, czy zmiany rozstrzygnięcia.

Czytaj więcej
Szkolenie "Obrót wierzytelnościami"

Szkolenie "Obrót wierzytelnościami" 07.03.2013 13:01

Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie do udziału w spotkaniu „Obrót Wierzytelnościami na Polskim Rynku”, które odbędzie się dnia 17 kwietnia 2013r. w Warszawie.

Czytaj więcej
Szkolenie „Windykacja sądowa”

Szkolenie „Windykacja sądowa” 07.03.2013 12:50

Firma Business Media Solutions umożliwia dołączenie do wspólnego dialogu praktyków i profesjonalistów z branży windykacyjnej. Cel spotkania to wymiana doświadczeń oraz wspólne wypracowanie najlepszych rozwiązań.

Czytaj więcej
Cofnięcie pozwu sądowego

Cofnięcie pozwu sądowego 06.03.2013 16:22

Cofnięcie pozwu może dotyczyć jego całości bądź części i dodatkowo może zawierać zrzeczenie się roszczenia. Pozew można cofnąć do rozpoczęcia rozprawy bez zezwolenia pozwanego.

Czytaj więcej
Sposób dokonywania doręczeń przez sąd

Sposób dokonywania doręczeń przez sąd 06.03.2013 15:58

Pisma sądowe, odpisy pism procesowych składanych przez uczestników postępowania, odpisy orzeczeń wydawanych przez sąd lub przewodniczącego są przedmiotem doręczeń w postępowaniu cywilnym przez sąd.

Czytaj więcej
Zwrot kosztów procesu sądowego

Zwrot kosztów procesu sądowego 27.02.2013 08:12

Strona, która przegrała sprawę ma obowiązek zwrócenia przeciwnikowi na jego żądanie kosztów procesu. Koszty procesu to koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony.

Czytaj więcej
Zwolnienie z długu (zrzeczenie się wierzytelności)

Zwolnienie z długu (zrzeczenie się wierzytelności) 27.02.2013 08:02

Zwolnienie z długu wymaga zawarcia umowy pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem. Ustawa nie przewiduje określonej formy szczególnej tej umowy.

Czytaj więcej