FirmoweWindykacje.pl - wezwanie do zapłaty, pozew do sądu, wniosek do komornika - online

Postępowanie sądowe

Braki formalne pisma procesowego

Braki formalne pisma procesowego 09.04.2013 19:49

Przepisy prawne nie zawierają definicji pojęcia braków pisma procesowego. Braki te zwane są brakami formalnymi, gdyż odnoszą się wyłącznie do formy czynności prawnej i uznaje się je za wadliwości pism procesowych.

Czytaj więcej
Oryginały dokumentów lub ich odpisy

Oryginały dokumentów lub ich odpisy 03.04.2013 08:45

Alternatywą dla oryginału dokumentu jest odpis dokumentu zawierający poświadczenie zgodności z oryginałem. Złożenie odpisu niespełniającego określonych wymogów, uznawane jest za niezłożenie poświadczonego odpisu dokumentu.

Czytaj więcej
Doręczenie zastępcze pism

Doręczenie zastępcze pism 03.04.2013 08:26

Doręczenie zastępcze jest możliwe, jeśli doręczający nie zastanie adresata korespondencji w mieszkaniu. Pismo sądowe w takim przypadku może zostać doręczone dorosłemu domownikowi.

Czytaj więcej
Sprostowanie wyroku sądowego

Sprostowanie wyroku sądowego 11.03.2013 12:46

Tryb sprostowania wyroku odnosi się do niedokładności, błędów pisarskich albo rachunkowych lub innych oczywistych omyłek, a nie do naprawy poważniejszych wad orzeczenia, czy zmiany rozstrzygnięcia.

Czytaj więcej
Cofnięcie pozwu sądowego

Cofnięcie pozwu sądowego 06.03.2013 16:22

Cofnięcie pozwu może dotyczyć jego całości bądź części i dodatkowo może zawierać zrzeczenie się roszczenia. Pozew można cofnąć do rozpoczęcia rozprawy bez zezwolenia pozwanego.

Czytaj więcej
Sposób dokonywania doręczeń przez sąd

Sposób dokonywania doręczeń przez sąd 06.03.2013 15:58

Pisma sądowe, odpisy pism procesowych składanych przez uczestników postępowania, odpisy orzeczeń wydawanych przez sąd lub przewodniczącego są przedmiotem doręczeń w postępowaniu cywilnym przez sąd.

Czytaj więcej
Zwrot kosztów procesu sądowego

Zwrot kosztów procesu sądowego 27.02.2013 08:12

Strona, która przegrała sprawę ma obowiązek zwrócenia przeciwnikowi na jego żądanie kosztów procesu. Koszty procesu to koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony.

Czytaj więcej
Zabezpieczenie powództwa – dodatkowa ochrona wierzytelności

Zabezpieczenie powództwa – dodatkowa ochrona wierzytelności 28.01.2013 08:25

Zabezpieczenie powództwa może nastąpić, gdy powód złoży wniosek do sądu jeszcze przed wszczęciem postępowania sądowego, wraz z pozwem lub też w toku postępowania.

Czytaj więcej

Pytanie: Czy opłata do sądu obliczana jest od wartości sporu z odsetkami czy bez odsetek? 05.06.2012 14:40

Opłata sądowa, którą wnosi się przy kierowaniu sprawy na drogę sądową obliczana jest od wartości przedmiotu sporu bez odsetek.

Czytaj więcej

Pozew o zapłatę - skuteczność 05.11.2011 13:11

Pozew o zapłatę jest traktowany przez wielu wierzycieli jako ostateczność i starają się unikać tego elementu windykacji. Jest to jednak największy błąd wierzycieli w całej windykacji.

Czytaj więcej
  • 1
  • 2