FirmoweWindykacje.pl - wezwanie do zapłaty, pozew do sądu, wniosek do komornika - online

Opis formularzy

Poniżej przedstawiamy krótki opis poszczególnych formularzy dostępnych w portalu windykacyjnym FirmoweWindykacje.pl. Informacje dotyczące możliwości wykorzystania pism oraz sposobu wypełnienia formularzy można znaleźć w opisie szczegółowym każdego formularzu poprzez kliknięcie na nazwę formularza z listy poniżej lub wybranie odpowiedniego przycisku z menu podręcznego po prawej stronie.

1. Upomnienie do zapłaty – 10 zł netto (12,30 zł z VAT)

Upomnienie do zapłaty bez żądania zapłaty odsetek. Pismo może stanowić pierwszą fazę postępowania windykacyjnego mającą na celu upomnienie kontrahenta bez jego ewentualnej utraty.

2. Ostateczne wezwanie do zapłaty – 15 zł netto (18,45 zł z VAT)

Bardzo skuteczne i rozbudowane Ostateczne wezwanie do zapłaty posiadające wiele informacji dla dłużnika, które motywują go do dokonania płatności. Według prowadzonych przez nas badań, skuteczność pisma wynosiła ok. 80% skuteczności.

3. Ugoda pozasądowa – 10 zł netto (12,30 zł z VAT)

Niedoceniany dokument wśród wierzycieli. Ugoda pozasądowa przerywa okres przedawnienia i jest ważnym dowodem w ewentualnym postępowaniu sądowym.

4. Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym – 25 zł netto (30,75 zł z VAT)

W przypadku ogłoszenia upadłości przez dłużnika, należy zgłosić swoje wierzytelności do Sędziego Komisarza. Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia upadłości.

5. Protokół dokumentujący nieściągalność wierzytelności – 20 zł netto (24,60 zł z VAT)

Część wierzytelności można zaliczyć w koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Dotyczy to wierzytelności, których pod względem ekonomicznym nie opłaca się windykować.

6. Wniosek o potwierdzenie rejestracji do VAT – 10 zł netto (12,30 zł z VAT)

Dokonując korekty deklaracji VAT za „złe długi” należy zweryfikować, czy dłużnik zarejestrowany jest jako podatnik VAT czynny. W tym celu należy skierować do Naczelnika Urzędu Skarbowego zapytanie dotyczące dłużnika wykorzystując niniejszy wniosek.

7. Zawiadomienie dłużnika o zamiarze skorygowania podatku VAT – 5 zł netto (6,15 zł z VAT)

Zgodnie z procedurą korekty VAT („ulga za złe długi”) można powiadomić dłużnika o zamiarze dokonania korekty podatku.

8. Zawiadomienie do Urzędów Skarbowych o dokonaniu korekty – 15 zł netto (18,45 zł z VAT)

Ostatnim etapem korekty deklaracji podatku VAT jest dokonanie zawiadomienia do Naczelnika Urzędu Skarbowego i dłużnika o dokonaniu korekty.

9. Reklamacja przesyłki na poczcie – 10 zł netto (12,30 zł z VAT)

W przypadku dokonania niewłaściwego doręczenia przesyłki pocztowej, nadawca ma prawo zgłosić reklamację i domagać się zwrotu kosztów z tytułu niewłaściwego wykonania usługi przez operatora pocztowego.

10. Pozew ponad 10.000 zł – 30 zł netto (36,90 zł z VAT)

Pozew sądowy spełniający wymogi pisma procesowego przeznaczonego do odzyskiwania wierzytelności o wartości przekraczającej 10.000,00 zł.

11. Zarzuty przeciwko nakazowi zapłaty – 20 zł netto (24,60 zł z VAT)

Zarzuty przeciwko nakazowi zapłaty przeznaczone do wniesienia wniosku o całkowite lub częściowe umorzenie postępowania.

12. Pozew poniżej 10.000 zł – formularz urzędowy – 30 zł netto (36,90 zł z VAT)

Pozew sądowy przygotowany na specjalnych formularzach sądowych przeznaczonych do odzyskiwania wierzytelności, których wartość nie przekracza 10.000,00 zł.

13. Sprzeciw do nakazu zapłaty – formularz urzędowy – 20 zł netto (24,60 zł z VAT)

Sprzeciw do nakazu zapłaty, który podobnie jak pozew należy sporządzić na urzędowych formularzach.

14. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności / cofnięcie pozwu – 5 zł netto (6,15 zł z VAT)

Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu lub wniosek o cofnięcie pozwu, w zależności od wyboru użytkownika.

15. Wniosek o wszczęcie/rozszerzenie postępowania egzekucyjnego – 20 zł netto (24,60 zł z VAT)

Wniosek do komornika o wszczęcie lub rozszerzenie postępowania egzekucyjnego wraz ze wskazaniem przedmiotu egzekucji (majątku dłużnika).

16. Wniosek o zawieszenie / umorzenie postępowania egzekucyjnego / inne – 10 zł netto (12,30 zł z VAT)

Wniosek o zawieszenie i umorzenie postępowania egzekucyjnego. Użytkownik może również utworzyć wniosek zawierający dowolne żądania i twierdzenia potrzebne w trakcie postępowania egzekucyjnego.

17. Wniosek o wyjawienie majątku – 10 zł netto (12,30 zł z VAT)

Wniosek do sądu o wyjawienie majątku dłużnika.

18. Skarga na czynności komornika – 15 zł netto (18,45 zł z VAT)

Skarga na czynności komornika w związku z nieprawidłowościami w trakcie postępowania egzekucyjnego.