FirmoweWindykacje.pl - wezwanie do zapłaty, pozew do sądu, wniosek do komornika - online

Pozew sądowy ponad 10.000 zł

10. Pozew sądowy ponad 10.000 zł – 30 zł netto (36,90 zł z VAT)

W sytuacji, gdy windykacja polubowna nie przyniosła oczekiwanych rezultatów, wierzyciel zmuszony jest wystąpić na drogę sądową w celu zabezpieczenia swoich interesów i odzyskania swoich wierzytelności.

Podstawową kwestią jest wartość należności głównej. W sytuacji, gdy wartość ta przekracza 10.000,00 zł, wierzyciel przygotowuje pozew zgodnie z podstawowymi wymaganiami dotyczącymi pisma procesowego (przy wartościach nie przekraczających 10.000,00 zł pozew przygotowywany jest na specjalnych formularzach urzędowych).

Przygotowując pozew sądowy należy dokładnie określić strony postępowania, wartość przedmiotu sporu, określić szczegółowo żądanie powoda oraz uzasadnić roszczenie. Należy pamiętać, iż powód zobowiązany jest do przedstawienia wszystkich okoliczności i dowodów dotyczących sporu, gdyż w terminie późniejszym powód nie ma możliwości powołania dodatkowych dowodów, chyba że udowodni później, iż nie mógł ich powołać w pozwie.

Opisywane uzasadnienie należy popierać wiarygodnymi dowodami, by osoba rozpatrująca pozew wierzyciela nie miała jakichkolwiek wątpliwości co do zasadności jego wydania. Należy pamiętać, iż pozew posiadający większą liczbę dowodów i zawierający szczegółowe uzasadnienie jest trudniejszy do podważenia przez pozwanego.

 

Wypełnianie formularza:

Użytkownik wybiera w formularzu dane powoda, pozwanego i sądu oraz podaje uzasadnienie pozwu, które popiera odpowiednimi dowodami. Użytkownik ma prawo uzupełniać większą liczbę pól z uzasadnieniem oraz większą liczbę dowodów w sprawie. Dodatkowo powód określa właściwość miejscową sądu właściwego do rozpoznania pozwu.

Przejdź do wypełniania formularza