FirmoweWindykacje.pl - wezwanie do zapłaty, pozew do sądu, wniosek do komornika - online

Ugoda pozasądowa

3. Ugoda pozasądowa – 10 zł netto (12,30 zł z VAT)

Ugoda pozasądowa jest przez wielu wierzycieli dokumentem niedocenianym, gdyż istnieje wiele korzyści z tytuły podpisania takiego dokumentu i rozłożenia dłużnikowi zadłużenia na kilka dogodnych dla niego rat.

W sytuacji, gdy dłużnik będzie stosować się do zapisów ugody, wierzyciel bez większych problemów uzyska szybki dostęp do swoich pieniędzy bez ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z windykacją. Jednocześnie dłużnik widząc pomocne dla niego nastawienie ze strony wierzyciela będzie skłonny utrzymać współpracę ze swoim wierzycielem licząc na dalszy rozwój współpracy w atmosferze przyjemnej kooperacji.

Zdarzają się również dłużnicy, którzy nie zamierzają współpracować ze swoim wierzycielem i fakt podpisania ugody wykorzystują wyłącznie w celu uzyskania dodatkowego czas i powstrzymania wierzyciela przed wystąpieniem na drogę sądową. W takiej sytuacji wierzyciel i tak powinien dążyć do podpisania z dłużnikiem ugody pozasądowej.

Zgodnie z zapisami ugody, dłużnik oświadcza, iż jego zobowiązania w stosunku do wierzyciela istnieje oraz że zobowiązuje się do spełnienia go w oznaczonym w ugodzie terminie. W przypadku niedotrzymania przez dłużnika, któregokolwiek w terminów, wierzyciel ma prawo wystąpienia na drogę sądową z powództwem przeciwko dłużnikowi.

W przypadku, gdy dłużnik nie wywiąże się z zapisów ugody wierzyciel posiada cenny dowód w postępowaniu sądowym, jakim jest oświadczenie dłużnika o uzdaniu długu. Przeciwko takiemu dowodowi dłużnik, nie może podnosić zarzutu, iż nie wiedział o istnieniu długu, gdyż jego istnienie potwierdził własnoręcznym podpisem na ugodzie. Dowód ten usprawnia postępowanie sądowe i zmniejsza koszty postępowania.

Dodatkowo, podpisanie ugody z dłużnikiem przerywa okres przedawnienia roszczenia, dzięki czemu wierzyciel posiada więcej czasu na ewentualne wytoczenie powództwa.

Ponadto, w sytuacji gdy dłużnik dokona częściowych wpłat na poczet swojego zadłużenia w trakcie trwania ugody, wierzyciel uzyskuje dodatkową korzyść. Mniejsza wartość zadłużenia zmniejsza koszty opłat sądowych oraz zmniejsza liczbę załączanych do pozwu załączników np. w związku z zapłatą przez dłużnika kilku faktur.

 

Wypełnianie formularza:

Użytkownik wybiera w formularzu dane wierzyciela oraz dłużnika i wpisuje wartość i termin zapłaty poszczególnych rat. Ilość rat może być ustalana przez Użytkownika dowolnie. Termin zapłaty raty podawany jest w dniach licząc od dnia podpisania ugody pozasądowej.

Przejdź do wypełniania formularza