FirmoweWindykacje.pl - wezwanie do zapłaty, pozew do sądu, wniosek do komornika - online

Postępowanie upadłościowe

4. Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym – 25 zł netto (30,75 zł z VAT)

W przypadku ogłoszenia upadłości dłużnika umarzane są wszelkie postępowania egzekucyjne, a wierzyciele mogą w terminie 3 miesięcy od ogłoszenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości zgłosić swoje wierzytelności do Sędziego Komisarza. Zgłoszone wierzytelności uwzględniane są w planie podziału majątku dłużnika.

Dokonując zgłoszenia wierzytelności  w postępowaniu upadłościowym należy dokładnie określić wysokość należności głównej wraz z odsetkami i kosztami postępowań sądowych i egzekucyjnych, które wierzyciel poniósł do momentu otrzymania zawiadomienia o ogłoszeniu upadłości. Wszystkie wartości przydzielone muszą być do jednej z 5 kategorii. W zdecydowanej większości zgłoszenia wierzytelności dotyczą niezapłaconych faktur, w związku z czym zgłoszenie generowane przez portal nie uwzględnia należności alimentacyjnych, rentowych, podatkowych i należności związanych ze stosunkiem pracy. Wszelkie wprowadzone w formularzu wartości uwzględniane są w kategorii IV (Inne należności, jeżeli nie podlegają zaspokojeniu w kategorii piątej, wraz z odsetkami za ostatni rok przed datą ogłoszenia upadłości, z odszkodowaniem umownym, kosztami procesu i egzekucji) i kategorii V (Odsetki, które nie należą do wyższych kategorii w kolejności, w jakiej podlega zaspokojeniu kapitał, a także sądowe i administracyjne kary grzywny oraz należności z tytułu darowizn i zapisów).

W zgłoszeniu należy opisać dodatkowo wszelkie elementy dodatkowe, związane ze zgłaszaną wierzytelnością (informacja o potrąceniach, zabezpieczeniu, postępowaniach sądowych, postępowaniach egzekucyjnych, itp.).

Zgłoszenie należy przygotować w 2 egzemplarzach wraz z załącznikami w oryginale lub poświadczonymi przez notariusza lub profesjonalnego pełnomocnika reprezentującego wierzyciela.

 

Wypełnianie formularza:

Użytkownik wybiera w formularzu dane wierzyciela, adres do doręczeń lub adres pełnomocnika oraz dłużnika i dane związane z postępowaniem upadłościowym zgodnie z opisem pól. Przy wystąpieniu dodatkowych okoliczności należy zaznaczyć „ptaszkiem” odpowiednie pole, a następnie opisać zaistniałe okoliczności w polu tekstowym, które pojawiło się dodatkowo.

Przejdź do wypełniania formularza