FirmoweWindykacje.pl - wezwanie do zapłaty, pozew do sądu, wniosek do komornika - online

Panel użytkownika

Po zalogowaniu Użytkownik ma dostęp do Panelu użytkownika, który jest dodatkowym, pomarańczowym menu pod główną grafiką na portalu. Menu zawiera następujące zakładki: Formularze, Moje dane, Klienci, Dłużnicy, Sądy, Komornicy, Wpisy i ogłoszenia oraz Zamówienia.

W zakładce Formularze, Użytkownik ma dostęp do wszystkich zakupionych przez siebie wezwań, pozwów, wniosków i innych pism windykacyjnych. Jednocześnie wykorzystując przycisk „Kup formularz” uzyskuje się dostęp do listy formularzy gotowych do wypełnienia oraz do opisu poszczególnych formularzy z krótką informacją o ich zastosowaniu i sposobie wypełniania.

Moje dane zawierają informacje o Użytkowniku, dane do wystawienia faktury oraz dane, które wyświetlane będą na wybranych przez użytkownika pismach. Dodatkowo, zakładka ta zawiera numer rachunku bankowego, na który mają być dokonywane wpłaty od dłużnika oraz dane windykatora (pełnomocnika).

Zakładka Klienci zawiera informacje o klientach na rzecz których Użytkownik prowadzi windykację należności. W danych klienta można wskazać również rachunek bankowy klient, na który mogą być przelewane pieniądze od dłużnika.

W zakładce Dłużnicy umieszczone są informacje o dłużnikach przeciwko, którym prowadzona jest windykacja należności. Po dodaniu danych dłużnika, Użytkownik dodaje informacje o zadłużeniu, jego podstawie i terminach odsetek ustawowych.

Zakładki Sądy i Komornicy zawierają adresy organów, do których kierowane będą generowane w portalu pisma.

Wpisy i ogłoszenia to informacje o umieszczonych w portalu przez Użytkownika wpisach do Bazy firm windykacyjnych i ogłoszeń sprzedaży wierzytelności.

Ostatnia zakładka, Zamówienia, zawiera informacje o dokonanych przez Użytkownikach zakupach oraz umożliwia pobranie faktury za dokonane płatności.

Wszystkie umieszczane przez Użytkownika w portalu informacje dotyczące jego klientów i dłużników są dostępne wyłącznie dla tego Użytkownika. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu wygenerowania pism i nie są udostępniane ani wykorzystywane przez Administratora i osoby trzecie.