FirmoweWindykacje.pl - wezwanie do zapłaty, pozew do sądu, wniosek do komornika - online

Regulamin

Regulamin portalu windykacyjnego FirmoweWindykacje.pl

§1 Postanowienia ogólne

 1. Portal internetowy działający pod adresem www.firmowewindykacje.pl, prowadzony jest przez firmę ITERON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Mrówczej 243, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M.ST. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000404224, posługujące się numerem NIP 9522117036 oraz Regon 145909880.
 2. Administratorem danych osobowych jest Właściciel portalu, ITERON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Właściciel portalu chroni dane osobowe Użytkowników portalu i zobowiązuje się do nieujawniania ich osobom trzecim, z wyjątkiem organom publicznym upoważnionym na podstawie przepisów szczegółowych.
 3. Administrator danych osobowych przetwarza uzyskane dane dla potrzeb własnych w celach statystycznych, dla przedstawienia Użytkownikowi ofert specjalnych, promocji, itp. Dane osobowe podane przez Użytkownika podczas rejestracji wykorzystywane są również do automatycznego wystawienia faktury VAT za dokonane w portalu zakupy.
 4. Informacje o Administratorze danych osobowych zostały przekazane do Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w związku ze zgłoszeniem zbioru danych do rejestru GIODO.

 

§2 Rejestracja

 1. Podczas rejestracji Użytkownik wybiera rodzaj konta użytkownika. Portal oferuje konto dla Firm oraz dla Osób prywatnych. Poza rodzajem wystawianej faktury VAT, możliwości kont są identyczne.
 2. Użytkownik podczas rejestracji podaje: login, e-mail, hasło oraz dane niezbędne do wystawienia automatycznej faktury VAT za dokonane w portalu zakupy. Dokonując rejestracji Użytkownik akceptuje zapisy niniejszego regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Właściciela portalu i wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną rozsyłanych przez Właściciela portalu.
 3. Na podany przez Użytkownika adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z linkiem aktywującym konto użytkownika. Aktywacja konta użytkownika jest niezbędna, w celu otrzymania dostępu do panelu użytkownika.
 4. Hasło dostępu do panelu użytkownika ze względów bezpieczeństwa musi być hasłem mocnym. Hasło musi zawierać co najmniej 8 znaków, w tym małe i wielkie litery oraz cyfry.
 5. Użytkownik ma możliwość edycji swoich danych, zmiany hasła oraz usunięcia konta z portalu w zakładce Moje dane.

 

§3 Panel użytkownika

 1. Portal udostępniony jest Użytkownikom do prowadzenia samodzielnego postępowania windykacyjnego on-line i zawiera podstawowe elementy potrzebne do prowadzenia takiego postępowania.
 2. Użytkownik otrzymuje dostęp do panelu użytkownika, w którym zarządza swoimi postępowaniami windykacyjnymi.
 3. W zakładce Formularze, Użytkownik ma dostęp do listy formularzy do wypełnienia, które może zakupić oraz do zakupionych już formularzy, które może pobrać i wykorzystać w postępowaniu windykacyjnym. Formularze wypełniane są m.in. na podstawie wpisanych wcześniej przez Użytkownika danych do zakładek: Klienci, Dłużnicy, Sądy, Komornicy.
 4. W zakładce Moje dane, Użytkownik uzupełnia dane niezbędne do prawidłowego wygenerowania wszystkich pism. Użytkownik podaje również numer rachunku bankowego, który może być wskazywany na niektórych pismach jako rachunek bankowy, na który dokonywane będę płatności od dłużników.
 5. W zakładce Klienci, Użytkownik wpisuje dane swoich klientów, na rzecz których wypełnia formularze lub w imieniu których prowadzi windykację. Wśród danych klienta jest rachunek bankowy, który może być wskazywany na wygenerowanych pismach jako rachunek właściwy do dokonywania wpłat przez dłużników.
 6. W zakładce Dłużnicy, Użytkownik wpisuje dane dłużników oraz pozwanych, których dotyczą generowane pisma. Po dodaniu danych dłużnika, Użytkownik uzupełnia informacje o należnościach wraz z podaniem terminu obliczania odsetek ustawowych od tej należności. Pozostawienie pustego pola: Odsetki do, powoduje codzienne przeliczanie wartości odsetek na dzień generowania pisma.
 7. W zakładce Sądy, Użytkownik wpisuje dane adresowe sądów, do których kierowane będą niektóre pozwy i pisma.
 8. W zakładce Komornicy, Użytkownik wpisuje dane adresowe komorników, do których kierowane będą niektóre wnioski i pisma.
 9. W zakładce Wpisy i ogłoszenia, Użytkownik ma dostęp do zakupionych przez niego wpisów do Bazy firm oraz Giełdy wierzytelności, które może edytować i usuwać.
 10. Zakładka Zamówienia zawiera historię dokonywanych w portalu zakupów wraz z możliwością pobrania faktury elektronicznej za dokonane w portalu zakupy.
 11. Wszystkie wpisane w panelu użytkownika dane są edytowalne i są wykorzystywane do sprawnego generowania pism.
 12. Podane w niniejszym paragrafie dane nie będą wykorzystywane przez Administratora danych do jakichkolwiek celów. Wszystkie dane wprowadzone przez Użytkownika, które są opisane w niniejszym paragrafie są widoczne wyłącznie dla Użytkownika, które te dane wprowadził, za wyjątkiem wpisów do Bazy firm i Giełdy wierzytelności.

 

§4 Artykuły i porady

 1. Portal udostępnia wszystkim Użytkownikom bezpłatny dostęp do zamieszczonych w portalu artykułów związanych z windykacją, za wyjątkiem Artykułów płatnych.
 2. Wszystkie zamieszczane w portalu artykuły są zgodne ze stanem prawnym obowiązującym w dniu umieszczenia ich w portalu.
 3. Umieszczone w portalu artykuły mogą być wykorzystywane przez Użytkowników i kopiowane pod warunkiem zachowania przez nich formy i treści artykułu wraz z podpisem autora i umieszczeniem aktywnego hiperłącza do strony głównej portalu FirmoweWindykacje.pl lub strony, na której znajduje się wykorzystany artykuł. Niniejsze pozwolenie nie dotyczy Artykułów płatnych. W celu wykorzystania artykułu w inny sposób niż opisany w niniejszym punkcie, konieczne jest uzyskanie pisemnej zgody Właściciela portalu. Zgoda może być wyrażona również w wersji elektronicznej przesłanej za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 4. Właściciel portalu w swoich działaniach będzie dążył do aktualizacji zamieszczanych w portalu artykułów w przypadku zamiany stanu prawnego.
 5. Użytkownicy portalu mogą wykupić roczny abonament na dostęp do Artykułów płatnych, w których będą opisywane specjalne procedury i zjawiska występujące podczas prowadzenia postępowania windykacyjnego. Artykuły te są niedostępne dla Użytkowników bez wykupionego abonamentu.
 6. Użytkownicy Internetu mogą zgłaszać za pomocą formularza kontaktowego propozycje artykułów i porad oraz zgłaszać swoje problemy i pytania. Właściciel portalu dołoży starań by w przyszłości udzielić Użytkownikowi odpowiedzi na jego zgłoszenie, które może również zostać zamieszczone wśród artykułów dla innych Użytkowników Internetu. Właściciel portalu zastrzega sobie możliwość nieodpowiadania na wszelkie otrzymane zgłoszenia.

 

§5 Generowanie pism

 1. Portal umożliwia generowanie wezwań, pozwów, wniosków oraz pism na podstawie wypełnionych przez Użytkownika formularzy. Użytkownik dodając wypełniony formularz do Koszyka zamówień potwierdza, iż formularz został wypełniony w sposób prawidłowy i nie zawiera błędnych informacji. Zatwierdzony formularz nie podlega modyfikacjom.
 2. Po dokonaniu płatności, Użytkownik otrzymuje indywidualnie wypełnione pisma na podstawie wypełnionego przez niego formularza do pobrania w formacie .pdf z możliwością zapisu na komputerze Użytkownika oraz z możliwością wydruku.
 3. Wszystkie umieszczone w portalu wezwania, pozwy, wnioski i pisma są zgodne w przepisami prawa i były wykorzystywane wcześniej w prowadzonych przez Właściciela portalu postępowaniach windykacyjnych. Jednakże regulaminy wewnętrzne sądów i innych organów publicznych, jak również praktyka i doświadczenie osób, do których kierowane będą pisma mogą posiadać odrębne wytyczne i wymagania, za które Właściciel portalu nie może odpowiadać. Oferowane w portalu wzory pism mają charakter pomocowy w toku prowadzonej przez Użytkownika windykacji i Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody związane z wykorzystaniem oferowanych w portalu wezwań, pozwów, wniosków i pism.
 4. Wygenerowane pisma starsze niż 6 miesięcy mogą być usuwane przez Właściciela portalu, w celu poprawy jakości działania portalu. Wszystkie wygenerowane pisma użytkownik może w między czasie zapisać na swoim komputerze lub wydrukować.

 

§6 Baza firm

 1. Baza firm jest zbiorem firm świadczących usługi wspomagające postępowanie windykacyjne. Wpisy do Bazy firm podzielone są na kategorie wśród których wyróżniamy: firmy windykacyjne, adwokatów, radców prawnych, biura rachunkowe i inne.
 2. Wśród wpisów wyróżniamy Wpisy podstawowe zawierające nazwę firmy, adres oraz numery telefonu oraz Wpisy rozszerzone zawierające dodatkowo adres strony internetowej podmiotu, adres e-mail i dodatkowe opisy o firmie i jej usługach.
 3. Wpisy rozszerzone wyróżnione są kolorem niebieskim i wyświetlane są przed wpisami podstawowymi oznaczonymi kolorem szarym.
 4. Użytkownik umieszczający wpis w każdym momencie może edytować jego treść oraz usunąć wpis z Bazy firm.
 5. Ważność wpisów ograniczona jest czasowo. 10 dni przed wygaśnięciem wpisu, Użytkownik zostanie powiadomiony przez portal o zbliżającym się wygaśnięciu wpisu z informacją o możliwości przedłużenia ważności wpisu.
 6. Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za umieszczane w Bazie firm wpisy. Jednocześnie Właściciel portalu zastrzega, iż może zwrócić się do Użytkownika z wnioskiem o modyfikację wpisy, gdy wpis ten będzie niezgodny z zapisami niniejszego regulaminu lub przepisami prawa, w szczególności, gdy wpis będzie łamać przepisy o ochronie danych osobowych. Po upływie 7 dni od wezwania Użytkownika, Właściciel portalu może samodzielnie edytować wpis Użytkownika w celu dostosowania go do przepisów prawa i niniejszego regulaminu. Nie ogranicza to możliwości edytowania wpisu przez Użytkownika w każdym momencie ważności wpisu. Zapis niniejszego punktu ma w szczególności na celu ochronę danych osobowych osób trzecich.

 

§7 Giełda wierzytelności

 1. Wpisu do Giełdy wierzytelności może dokonać wierzyciel lub podmiot przez niego upoważniony (np. firma windykacyjna). Wpis jest zgodny z ustawą o ochronie danych osobowych i nie łamie jej zapisów, gdyż zgodnie z art. 23 ust. 4 pkt 2 ustawy umieszczenie wpisu ma prawnie uzasadniony cel związany z dochodzeniem przez wierzyciela roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
 2. We wpisie ujawniane są wyłącznie niezbędne dane o dłużniku: Nazwa, miejscowość, województwo oraz dane o wierzytelności, odsetkach i prowadzonej wcześniej windykacji.
 3. Wpis posiada również dane podmiotu, który umieścił wpis w Giełdzie wierzytelności i wyłącznie z tą osoba należy kontaktować się w celu zakupienia wierzytelności lub zgłoszenia ewentualnych roszczeń w tytułu umieszczenia nieprawidłowych danych.
 4. Wpisy do giełdy mają codziennie aktualizowane wartości odsetek od wartości należności głównej.
 5. Użytkownik umieszczający wpis w każdym momencie może edytować jego treść oraz usunąć wpis.
 6. Ważność wpisów ograniczona jest czasowo. 10 dni przed wygaśnięciem wpisu, Użytkownik zostanie powiadomiony przez portal o zbliżającym się wygaśnięciu wpisu z informacją o możliwości przedłużenia ważności ogłoszenia.
 7. Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za umieszczane w Giełdzie wierzytelności ogłoszenia. Jednocześnie Właściciel portalu zastrzega, iż może zwrócić się do Użytkownika z wnioskiem o modyfikację ogłoszenia, gdy ogłoszenie to będzie niezgodne z zapisami niniejszego regulaminu lub przepisami prawa, w szczególności, gdy ogłoszenie będzie łamać przepisy o ochronie danych osobowych. Po upływie 7 dni od wezwania Użytkownika, Właściciel portalu może samodzielnie edytować ogłoszenie Użytkownika w celu dostosowania go do przepisów prawa i niniejszego regulaminu. Nie ogranicza to możliwości edytowania ogłoszenia przez Użytkownika w każdym momencie ważności ogłoszenia. Zapis niniejszego punktu ma w szczególności na celu ochronę danych osobowych osób trzecich.

 

§8 Dostarczanie zamówionych usług

 1. Wszystkie dokonane w portalu zakupu dostarczane są Użytkownikowi w postaci elektronicznej po dokonaniu płatności przez Użytkownika.
 2. Wygenerowane pisma oraz faktury dostarczane są w wersji elektronicznej w postaci pliku PDF.
 3. Wpisy do Bazy firm i Giełdy wierzytelności dostarczane są Użytkownikowi poprzez ich umieszczenia na liście dokonanych wpisów.
 4. Wykupiony abonament na Artykuły płatne umożliwia Użytkownikowi dostęp do Artykułów płatnych.

 

§9 Faktury

 1. Użytkownik portalu akceptuje formę elektroniczną faktury otrzymywanej od Właściciela portalu.
 2. Portal generuje automatyczne faktury za dokonane w portalu zakupy. Użytkownik może pobrać wygenerowane dla niego faktury po dokonaniu zapłaty w zakładce Zamówienia.
 3. Faktury elektroniczne generowane automatycznie przez portal nie wymagają podpisu wystawiającego faktury oraz odbiorcy.
 4. Portal zapewnia autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność wystawionych faktur.
 5. Faktury wystawiane dla Użytkowników z kontem firmowym zawierają nazwę Użytkownika, adres oraz NIP Użytkownika. Faktury wystawione dla osób prywatnych zawierają nazwę Użytkownika oraz jego adres zamieszkania.

 

§10 Sposób płatności

 1. Płatności za wszelkie dokonywane w portalu zakupy wykonywane są przy pomocy płatności elektronicznych opartych o system płatności Przelewy24.pl. System ten umożliwia Użytkownikowi bezpieczne i szybkie dokonanie płatności. Nad bezpieczeństwem transakcji czuwa oprogramowanie i pracownicy systemu płatności Przelewy24.pl
 2. W momencie otrzymania przez portal potwierdzenia dokonania płatności z systemu płatności Przelewy24.pl Użytkownik otrzymuje dostęp do zakupionych usług.
 3. W związku z automatycznym wystawianiem faktur przez portal wyłączone zostały inne formy płatności za usługi oferowane przez portal.

 

§11 Newsletter

 1. Użytkownik zezwala Właścicielom portalu na przesyłanie do niego informacji handlowych oraz informacji o nowościach i promocjach umieszczonych w portalu oraz innych informcji związanych z obsługą portalu.
 2. Użytkownicy Internetu dopisani do listy newsletter przez odpowiednie pole w stopce strony mają możliwość wypisania się z listy newsletter w każdym momencie.
 3. Użytkownicy portalu zostają wykreślenie z listy newsletter wraz z usunięciem konta w portalu.

 

§12 Reklamacje

 1. Użytkownik ma prawo złożenia reklamacji na zakupione usługi w związku z nieprawidłowym działaniem portalu. Reklamacje zgłaszane są na adres e-mail bok@firmowewindykacje.pl lub na adres siedzyby Właściciela portalu.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane Użytkownika za szczegółowo opisanym zdarzeniem lub usługą podlegającą zgłoszeniu reklamacyjnemu.
 3. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Użytkownik powiadamiany jest poprzez wiadomość e-mail.
 4. Właściciel portalu zastrzega sobie prawo do nierozpatrzenia reklamacji, która powstała w związku z nieprawidłowym wykorzystaniem portalu przez Użytkownika.
 5. Właściciel portalu może nie uwzględniać reklamacji wynikłych z pomyłek w tekście zamieszczonym w portalu przez Użytkownika.
 6. Nie podlegają zwrotowi usługi spersonalizowane wykonane na zamówienie Użytkownika oraz usługi wykorzystane już przez Użytkownika.

 

§13 Konkursy

 1. Właściciel portalu może organizować konkursy dla Użytkowników portalu. Szczegółowe warunki i zasady konkursu ustalane są zawsze przy ogłoszeniu konkursu i są ogólnodostępne dla wszystkich Użytkowników portalu. Warunki i zasady konkursów są zgodne z treścią niniejszego regulaminu oraz przepisami prawa polskiego.
 2. Udział w konkursach biorą udział wszyscy Użytkownicy korzystający z portalu w trakcie trwania konkursu.
 3. O przyznaniu nagród Użytkownicy, którym nagrody zostały przyznane zostaną powiadomieni przez Właściciela portalu w terminie 14 dni od dnia zakończenia konkursu. Użytkownik, który nie będzie chciał otrzymać przyznanej mu nagrody ma prawo zrzeczenia się jej z terminie 3 dni od otrzymania powiadomienia, bez ponoszenia jakichkolwiek opłat z tym związanych. Użytkownik ten traktowany będzie jako osoba niebiorąca udziału w konkursie.
 4. W przypadku zrzeczenia się przez Użytkownika nagrody, nagroda ta przechodzi na kolejnego Użytkownika wyłonionego w trakcie konkursu. Okres na powiadomienie kolejnego Użytkownika o przyznaniu nagrody przedłuża się automatycznie o okres 7 dni.
 5. Koszty związane z nagrodami oraz ich transportem do Użytkownika pokrywane są w całości przez Właściciela portalu. Użytkownik nie ponosi jakichkolwiek kosztów z tytułu udziału w konkursie i otrzymania nagrody.

 

§14 Kontakt z Właścicielem portalu

 1. Właściciel portalu udostępnia Użytkownikom Internetu dostęp do formularza kontaktowego wraz z adresem e-mail, za pomocą którego osoby te mogą kontaktować się z Właścicielem portalu, zgłaszać wnioski, propozycje i zastrzeżenia co do funkcjonowania portalu.
 2. Właściciel portalu udostępnia również Użytkownikowi adres do korespondencji w przypadku kierowania pism i wniosków w formie papierowej do Właściciela portalu.
 3. Właściciel portalu zastrzega sobie możliwość nieodpowiadania na wszystkie otrzymane wiadomości.

 

§15 Uprawnienia Właściciela portalu

Właściciel portalu ma możliwość zmiany treści regulaminu, który będzie obowiązywać w nowej treści po 14 dniach od ogłoszenia zmian. Każdy użytkownik ma prawo odstąpienia od korzystania z portalu bez jakichkolwiek konsekwencji z tym związanych.

 

§16 Postanowienia końcowe

 1. Ceny podane w portalu zawierają podział na ceny netto oraz brutto, co jest wyraźnie wskazane w Koszyku zamówień oraz na fakturach. Na liście formularzy do wypełnienia i ich opisie, ze względu na ograniczoną wielkość pola podane są cenny netto co zostało wyraźnie wskazane w opisie listy i formularzy.
 2. Korzystanie z portalu nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów w nim zawartych.
 3. Bez żadnych zobowiązań, każdy Użytkownik Internetu może przeglądać zasoby portalu, lecz z chwilą dokonania jakichkolwiek czynności w tym portalu (na przykład: kopiowanie artykułów, rejestracja w portalu), osoba taka staje się jego Użytkownikiem i oświadcza, iż zapoznała się z niniejszym Regulaminem, w pełni akceptuje zawarte w nim postanowienia i zobowiązuje się do jego przestrzegania - w przeciwnym przypadku każdy, kto nie zgadza się z powyższym, powinien powstrzymać się od korzystania z usług portalu.
 4. Niniejszego portalu nie można wykorzystywać w działaniach związanych z łamaniem przepisów prawa, popełnianiem lub nakłanianiem do przestępstwa lub w działaniach niemoralnych i naruszających prawa i przywileje innych osób.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie do świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.
 6. Portal stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z portalu. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z portalu, może jednak spowodować pewne utrudnienia.